Allmänna villkor

översättning för informationsändamål

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundbestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du slutar med oss som leverantör (Thermotec AG) via webbplatsen www.eheizung24.de och www.thermotec.ag. Om inte annat avtalats bestrider vi eventuella ytterligare användarvillkor som du bifogar.

(2) En konsument i den mening som avses i följande föreskrifter är en fysisk person som slutar en rättslig transaktion för syften som främst är oberoende av kommersiella syften och deras yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person som vid en juridisk transaktion handlar i utövandet av sin oberoende professionella eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Bildning av kontraktet

(1) Föremålet för kontraktet är försäljning av varor.

Våra erbjudanden på internet är inte bindande och inte heller ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(2) Du kan göra ett bindande förvärvserbjudande (beställning) via webbutiksystem.

Varor du avser att köpa lagras i "varukorgen". Med hjälp av lämplig knapp i navigeringsfältet kan du gå till "varukorgen" och göra ändringar när som helst. Efter du gått till sidan "kassa" och angett personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, visas alla data för beställningen igen på ordersammanfattningssida.

Om du använder systemet "PayPal - Express" (enbart för Tyskland) genom att klicka på motsvarande knapp, kommer du att logga in på sidan av PayPal. Efter lyckad registrering, dina visas dina hos PayPal lagrade adress och kontouppgifter. Med "Next" knappen kommer du att tas tillbaka till vår webbshop till ordersammanfattningssida.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska all information här igen för att ändra (även med hjälp av "tillbaka" funktionen i webbläsaren) eller avbryta köpet.

Du skickar ordern genom att tycka på knappen "Beställ" och därmed ger du ett bindande erbjudande till oss.

(3) Antagandet av erbjudandet (och därmed ingåendet av kontraktet) äger rum omedelbart efter beställning genom skriftlig bekräftelse (t.ex. e-post), där du får utförandet av beställningen eller leveransen av varan bekräftat (orderbekräftelse).

Om du inte fick motsvarande meddelandet är du inte längre bunden till din beställning. Eventuella tjänster som redan tillhandahållits återbetalas omedelbart i det här fallet.

(4) Behandlingen av ordern och överföringen av all information som krävs i samband med ingående av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du ger oss är korrekt, att mottagningen av e-posten är tekniskt säkerställt och i synnerhet att inga SPAM-filter förhindrar detta.

§ 3 Lien, äganderätt

(1) Du kan endast utöva en rätt till kvarhållande (lien) om det gäller krav från samma avtal.

(2) Varan förblir vår egendom tills full betalning av köpeskillingen.

(3) Om du är entreprenör gäller även följande:

a) Vi reserverar äganderätten till varorna tills fullständig betalning av alla fordringar som härrör från den nuvarande affärsrelationen. Före överlåtelse av äganderätt till reserverade varor är en pantsättning eller säkerhetsöverföring inte tillåtet.

b) Du kan sälja varorna under normal drift. I det här fallet tilldelar du oss redan nu alla fordringar i beloppet av fakturabeloppet som tillkommer dig från återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. Du har vidare behörighet att samla in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser, reserverar vi oss rätten att samla in fordran själva.

c) Vid kombination och blandning av reserverade varor förvärvar vi en andel i äganderätt till det nya föremålet i proportion av de reserverade varornas fakturavärde till de övriga bearbetade föremålen vid bearbetningen.

d) Vi åtar oss att släppa de säkerheter som vi har rätt till på begäran i den utsträckning värdet på våra säkerheter överstiger fordran som ska säkras med mer än 10%. Valet av de säkerheter som ska släppas är vårt ansvar.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Såvida du är en entreprenör, i motsats till punkt 1:

a) Som varans skick gäller endast våra egna data och tillverkarens produktbeskrivning enligt överenskommelse, men ingen annan reklam, kampanjer och offentliga uttalanden från tillverkaren gäller.

b) Du är skyldig att kontrollera varan snabbt och med vederbörlig hänsyn till kvalitet och kvantitet och meddela oss om uppenbara brister inom 7 dagar från mottagandet av varorna, för att möta tidsfristen är det tillräckligt med att skicka iväg reklamationen i tid. Detta gäller även senare upptäckta dolda defekter från upptäckten. Vid överträdelse av skyldigheten att inspektera och anmäla är garantianspråk uteslutet.

c) Vid brister ska vi ge garantin enligt vårt val genom reparation eller byte. Om åtgärdandet av felet misslyckas kan du begära minskning eller frånträda kontraktet. Åtgärdandet gäller efter ett misslyckade andra försök som misslyckat om inte ett annat resultat baseras på typen av objektet, typen av defekten eller andra omständigheter. Vid reparation behöver vi inte bära de ökade kostnaderna för transporten av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, under förutsättning att transporten inte matchar den avsedda användningen av varorna.

d) Garantiperioden är 15 års garanti på värmebatteri, 2 års garanti på termostater och tillbehör från leverans av varorna. Den förkortade garantitiden gäller inte om oss hänförbar vårdslöshet orsakat skador på liv, lem eller hälsa, med grov oaktsamhet eller avsiktligt orsakat skada eller illvilja, samt återkrav enligt §§ 478, 479 BGB

§ 5 Ansvar

(1) Vi har obegränsat ansvar för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa. Vi är även ansvariga utan begränsning i alla fall av uppsåt eller grov oaktsamhet, bedrägligt döljande av en defekt, antagande om garanti för kvaliteten på förvärvad objekt och i alla andra fall fastställts i lag.

(2) Ansvar för fel inom den lagstadgade garantin är baserad på motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (del II) och allmänna villkor (del I).

(3) Om väsentliga avtalsförpliktelser berörs, är vårt ansvar för lätt vårdslöshet begränsat till den typiska, förutsebara skadan. Väsentliga avtalsförpliktelser är viktiga skyldigheter som följer av den typ av kontrakt och där brott mot dessa skulle äventyra syftet med avtalet, samt skyldigheter vilka avtalet ålagt oss, vilka gör uppfyllandet av ett korrekt genomförande av kontraktet alls möjligt och du får regelbundet lita på efterlevnad av dessa.

(4) Vid en kränkning av mindre avtalsförpliktelser, är ansvaret för lätt vårdslöshet uteslutet.

(5) Datakommunikation via Internet kan inte vara fri från fel och / eller tillgänglig vid alla tidpunkter vid den nuvarande teknikens status. I detta avseende är vi inte ansvariga för kontinuerlig oavbruten tillgänglighet av webbplatsen och av tjänsten som är erbjuden där.

§ 6 Val av lag, plats för utförandet, jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenterna gäller detta val av lagstiftning endast i den mån det inte tar bort skyddet som föreskrivs i lagstiftningen om konsumentens hemvist (gynnsam princip).

(2) Utförandeplatsen för alla tjänster som härrör från de affärsrelationer som finns hos oss såväl som jurisdiktionsområdet är vårt säte, såvitt inte du är en konsument utan en handelsman, en offentlig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om bostadsorten eller hemvistet inte är känt när reklamationen tas upp. Rätten att också går till domstolen på ett annat lagstadgat behörighetsområde förblir opåverkat.

(3) Uttryckligen: Bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention gäller inte.

 _______________________________________________________________________________________

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Thermotec AG
Arnsdorf 26
02894 Vierkirchen
Tyskland

Telefon: +49 (0) 3 58 27 78 93 30
E-post: info@thermotec-ag.de

2. Uppgifter om ingående av kontraktet

De tekniska stegen för att ingå kontraktet, själva ingåendet av kontraktet och korrigeringsalternativen görs i enlighet med § 2 i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktslagring

3,1. Kontraktsspråk är tyska.

3,2. Den fullständiga kontraktstexten sparas inte av oss. Innan beställningen skickas via online-kundvagnen kan kontraktsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När beställningen har mottagits av oss kommer beställningsuppgifterna, de juridiskt nödvändiga uppgifterna för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig via e-post.

4. Uppförandekoder

4,1. Vi har underkastat oss säljarens kvalitetskriterier för kvalitetsförsäljning av Händlerbund Management AG, som finns på följande länk: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf

4,2. Vi har underkastat oss etik kod av Trusted Shops GmbH, som kan ses på följande länk: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.

5. Viktiga egenskaper hos produkten eller tjänsten

Huvuddragen för produkten och / eller tjänsten finns i produktbeskrivningen och tilläggsinformationen på vår hemsida.

 

6. Priser och betalningsmetoder

6,1. Priserna i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är totala priser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla gällande skatter.

6,2. De resulterande fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De nås via en knapp på lämpligt sätt märkt på vår hemsida eller i respektive produktbeskrivning och redovisas separat under beställningsprocessen och måste betalas dessutom av dig till den grad att inga fraktfria leveranser utlovas.

6,3. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive objektbeskrivning.

6,4. Om inte annat anges i de enskilda betalningsmetoderna gäller omedelbar betalning för alla betalningsanspråk enligt kontraktet.

7. Leveransvillkor

7,1. Leveransvillkor, leveranstid och befintliga begränsningar gällande leverans kan hittas på en knapp på lämpligt sätt märkt på vår hemsida eller i respektive produktbeskrivning.

7,2. Såvitt du är en konsument är reglerad i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktliga försämring av sålda varor under transporten övergår endast med leveransen av varor till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett av oss icke namngivet transportföretag eller på annat sätt bett en specifik person att utföra sändningen.

Är du entreprenör, så sker leveransen och transporten på din risk.

8. Lagligt ansvar för defekter

8,1. Ansvaret för fel på våra varor regleras av förordningen "garanti" i våra allmänna villkor (Del I).

8,2. Som konsument kommer du att bli ombedd att kontrollera varorna omedelbart efter leveransen för fullständighet, uppenbara fel och skador i transit och att meddela oss och speditionen klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta påverkas inte dina lagstadgade garantikrav.

Dessa allmänna villkor och kundinformation har skapats av advokater från Händlerbund som är specialiserade på IT-lag och kontrolleras permanent för laglig efterlevnad. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten i texterna och är ansvarig vid varningar. Ytterligare information finns på: http://www.haendlerbund.de/agb-service.